Política de Privacitat

A Cabero Group 1916, S.A. (d’ara en endavant, “Cabero”), ens importa la bona gestió i la transparència de les dades personals que tractem. Per això, aquesta política de privacitat proporciona la informació necessària de forma clara i concisa per a que l’usuari pugui facilitar i gestionar les seves dades mantenint-ne un control real i efectiu, tal i com exigeix el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) i les lleis nacionals vigents.

1. Responsable del tractament de dades
Al visitar la web www.caberogroup.es , està accedint a un lloc web titularitat de Cabero Group 1916, S.A., el qual és el responsable de les dades que es proporcionen a través dels formularis de contacte.
Les dades de caràcter personal que es facilitin a través d’aquesta web, quedaran registrades en un fitxer anomenat “usuaris web” titularitat de Cabero.

2. Quines dades tractem?
- Informació d’identificació: utilitzem aquesta informació per identificar l’usuari i assegurar que és qui diu ser. Aquesta informació inclou: nom i cognoms, edat i correu electrònic.
- Informació de contacte: utilitzem aquesta informació per posar-nos en contacte amb l’usuari i facilitar-li la informació que sol·licita, així com enviar-li informació relacionada amb els nostres productes i activitat. Aquesta informació inclou: nom, cognoms, empresa, e-mail, número de telèfon, adreça, codi postal, població i país.

3. Amb quina finalitat utilitzem les dades personals?
- Gestionar la venda o sol·licitud dels productes i/o serveis sol·licitats.
- Gestionar les peticions de informació sobre els nostres productes.
- Informar sobre els nostres productes i activitat.
- Oferir participar en un estudi de mercat

4. Amb qui compartim les dades personals?
- En el cas del fitxer “usuaris web”, podem compartir les dades amb l’empresa de serveis Mailchimp per tal de poder fer arribar a l’interessat la informació sobre els nostres productes i activitat.
- En el cas dels usuaris que hagin realitzat una compra, existeix la possibilitat de compartir les dades amb les empreses proveïdores de serveis que ens ajudin a oferir el producte.
- Com a entitat responsable i transparent, és possible que ens sol·licitin compartir les seves dades algun tipus d’entitats (sempre segons el permès i el que estableix la llei):oAutoritats i forces de seguretat: quan així es requereixi per llei o resulti necessari per protegir els nostres interessos legítims d’acord amb la normativa vigent

5. Amb quina base legal o legitimació basem el tractament de les seves dades?
- El seu consentiment: les dades proporcionades a través del formulari inclouen l’acceptació expressa de les condicions de la present política de privacitat així com la necessitat de marcar la casella corresponent. D’aquesta manera, es compleix amb el que disposa el RGPD i habilita el tractament legítim de les seves dades.
- Obligacions contractuals: tractarem les seves dades per tal de complir amb les obligacions contractuals que derivin de la compra de productes o serveis.
- Interès legítim: tractarem i utilitzarem la seves dades per millorar els nostres productes i serveis, enviant comunicacions comercials així com possibles qüestionaris d’investigació i desenvolupament.

6. Com pot exercir els seus drets?
- L’interessat podrà exercir els seus drets en qualsevol moment dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o altre document oficial identificador a Cabero Group 1916, S. A. C/Enclusa, 1. Pol. Ind. Can Comelles, 08292 Esparreguera (Barcelona) o a [email protected].

7. Quins drets pot exercir?
- Dret d’accés: aquell dret a sol·licitar accés a les seves dades que s’estan tractant.
- Dret de rectificació: dret a assegurar-se que les dades que estan sent tractades són completes i correctes.
- Dret de cancel·lació: dret a que cessi el tractament i s’eliminin les dades de l’interessat.
- Dret d’oposició: dret a que es cessi un determinat tractament de dades.
- Dret de portabilitat: dret a obtenir un còpia de les seves dades per a transmetre-la a una nova empresa.
- Dret de reclamació: si no està satisfet en la manera com gestionem els seus drets té dret a presentar una reclamació a una autoritat supervisora de l’estat membre de la Unió Europea en que resideixi.

8. Quines obligacions tinc com a usuari?
- L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Cabero són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes perquè en tot moment responguin a la seva situació actual.
- En cap cas s’acceptaran dades de persones menors, essent obligació de l’usuari facilitar dades certes i actualitzades.

9. Fins quan conservarem les dades?
Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de Jutges i Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent.

10. Seguretat de les dades
Tal i com exigeix el RGPD, el responsable del tractament informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

11. Com posar-se en contacte amb nosaltres?
L’usuari que tingui qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què Cabero utilitza les dades dels seus usuaris, pot escriure a [email protected].

12. Quina és la normativa de protecció de dades?
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la que es deroga la Directiva 95/46/CE. (RGPD)
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. (LOPDGDD)
- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (“RLOPD”).